Lingashtakam Lyrics-Great Song By Rameshbhai Oza

Lingashtakam Lyrics

🙏”Lingashtakam” is a devotional masterpiece, praising Lord Shiva’s divine essence and power, invoking a sense of spiritual awe through its rhythmic verses and devotion-filled rendition. Lingashtakam Lyrics Lingashtakam Lyrics Lingashtakam Lyrics ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् । जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥१॥ देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गम् । रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥२॥ सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् । सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् … Read more